Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

DOKUMENTAI

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" ĮSTATAI


Grįžti į peržiūrą

2014-10-30

ĮSTATAI (negaliojantys)

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS
1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Judėjimo narių veiklą, atstovauti narių ir Alytaus miestiečių interesus ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Judėjimas veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.2. Asociacijos pavadinimas – Visuomeninis judėjmas „UŽ ALYTŲ“.
1.3. Judėjimo teisinė forma – asociacija.
1.4. Judėjimas atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.
1.5. Judėjimas gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
1.6. Judėjimas įsteigta neribotam veiklos laikui. Judėjimo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.7. Judėjimas yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir simboliką, sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bankuose.
1.8. Judėjimas yra labdaros ir paramos gavėjas ir teikėjas.
1.9. Judėjimo buveinės adresas nusprendžiamas Judėjimo tarybos balsų dauguma.

II SKIRSNIS. JUDĖJIMO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
2.1. Judėjimo veiklos tikslai ir veikla:
2.1.1. Suburti Alytaus mieste gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Alytaus miestu susijusius asmenis Alytaus miesto problemoms spręsti.
2.1.2. Skatinti Judėjimo narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti Judėjimo interesus.
2.1.3. Formuoti palankią verslo palaikymo politiką Alytuje, skatinti verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą
2.1.4. Atstovauti ir ginti Judėjimo ir Alytaus miesto gyventojų interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, Alytaus miesto savivaldybėje bei kitose institucijose ir įstaigose.
2.1.5. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Judėjimo nariams.
2.1.6. Aktyviai dalyvauti Alytaus miesto politiniame gyvenime – deleguoti savo narius dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose.
2.1.7. Vykdyti ir/ar dalyvauti rengiant viešosios nuomonės apklausas Judėjimui rūpimais klausimais.
2.1.8. Rengti susitikimus, konferencijas, seminarus ir kt. renginius, susijusius su Judėjimo tikslais ir veikla.
2.1.9. Steigti juridinius asmenis, sudaryti sutartis ir pagal jas prisiimti įsipareigojimus.
2.1.10. Siekdama savo tikslų ir vykdydamas veiklą Judėjimas gali:
2.1.10.1. jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų;
2.1.10.2. vykdyti veiklą, kuri yra licencijuojama, Judėjimas gali tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas;
2.1.10.3. pirkti ir kitokiais būdais įsigyti turtą, jį parduoti, nuomoti, keisti ar kitaip juo disponuoti;
2.1.10.4. įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;
2.1.10.5. skolintis ir skolinti įstatymų nustatyta tvarka pinigines lėšas ir kitą turtą;
2.1.11. Judėjimas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Judėjimo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.1.12. Judėjimo veiklos rūšys pagal EVRK 2:
2.1.12.1. Profesinių narystės organizacijų veikla: 94.12
2.1.12.2. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99
2.1.12.3. Kultūrinis švietimas 85.52
2.1.12.4. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20
2.1.13. Judėjimas turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.1.14. Judėjimo pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą Judėjimas naudoja Judėjimo tikslams. Judėjimas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Judėjimo įstatuose yra nustatyta, tikslams.

III SKIRSNIS. JUDĖJIMO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Judėjimo nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Minimalus Judėjimo narių skaičius yra trys. Asmuo, priklausantis Judėjimui, gali būti kelių asociacijų nariu.
3.2. Judėjimo narys negali būti politinės partijos nariu.
3.3. Judėjimo narys turi tokias teises:
3.3.1. Dalyvauti ir balsuoti Judėjimo visuotiniame narių susirinkime.
3.3.2. Rinkti ir būti išrinktas į Judėjimo valdymo organus.
3.3.3. Teikti pasiūlymus Judėjimo veiklai gerinti.
3.3.4. Naudotis Judėjimo teikiamomis paslaugomis.
3.3.5. Susipažinti su Judėjimo dokumentais ir gauti visą Judėjimo turimą informaciją apie jos veiklą.
3.3.6. Išstoti iš Judėjimo, pateikus prašymą Judėjimo tarybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Judėjimo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.3.7. Kitas teisės aktuose ir Judėjimo įstatuose nustatytas teises.
3.4. Judėjimo nario pareigos:
3.4.1. Laikytis Judėjimo įstatų ir kitų Judėjimo vidaus veiklos dokumentų.
3.4.2. Vykdyti Judėjimo visuotinio narių susirinkimo ir Judėjimo tarybos sprendimus.
3.4.3. Tausoti ir tikslingai naudoti Judėjimo turtą.
3.4.4. Laiku mokėti stojamąjį įnašą ir kasmetinį nario mokestį.
3.5. Už didelius nuopelnus Judėjimo visuotinio narių susirinkimo sprendimu Judėjimo nariui ar kitam asmeniui gali būti suteiktas Judėjimo nario garbės vardas.

IV SKIRSNIS. JUDĖJIMO NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ JUDĖJIMO TVARKA BEI SĄLYGOS
4.1. Judėjimo nariu tampama Judėjimo tarybos sprendimu, asmeniui pateikus raštišką prašymą su dviejų Judėjimo narių rekomendacijomis apie pageidavimą tapti Judėjimo nariu.
4.2. Iš Judėjimo išstojama pateikus raštišką prašymą Judėjimo tarybai.
4.3. Visuotinio susirinkimo nutarimu Judėjimo narys gali būti pašalintas iš Judėjimo, jeigu:
4.3.1. nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus.
4.3.2. ilgiau kaip metus nedalyvauja Judėjimo veikloje.
4.3.3. nesumoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų ilgiau kaip 2 mėnesius pasibaigus nustatytam terminui.
4.4. Judėjimo nariui išstojus arba jį pašalinus iš Judėjimo narių, nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.

V SKIRSNIS. JUDĖJIMO VALDYMAS.
5.1. Judėjimo valdymo organai yra:
5.1.1. aukščiausias organas – visuotinis narių susirinkimas.
5.1.2. kolegialus valdymo organas – taryba, vadovaujama Judėjimo Pirmininko.
5.1.3. vienasmenis valdymo organas yra Judėjimo Pirmininkas, kuris yra asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ Pirmininkas.
5.2. Judėjimo valdymo organo nariui už veiklą valdymo organuose gali būti atlyginama.

VI SKIRSNIS. VISUOTINIS JUDĖJIMO NARIŲ SUSIRINKIMAS
6.1. Judėjimo visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias organas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
6.2. Susirinkimas yra teisėtas, jei Judėjimo nariai apie jo vietą, laiką ir darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas elektroniniu paštu, telefonu, faksu ar registruotu laišku, ir jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Judėjimo narių.
6.3. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo susirinkusių narių skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi būti sušauktas per 1 mėnesį.
6.4. Visi nutarimai visuotiniame narių susirinkime priimami dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Asociacijų įstatyme numatytas išimtis.
6.5. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi dalyvaujantys Judėjimo nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.
6.6. Eilinį visuotinį Judėjimo narių susirinkimą kviečia taryba.
6.7. Neeilinis Judėjimo visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to raštu reikalauja daugiau kaip 1/2 Judėjimo narių. Neeilinį Judėjimo visuotinį narių susirinkimą šaukia Pirmininkas ne vėliau kaip per savaitę po raštiško Judėjimo narių reikalavimo gavimo. Taip pat neeilinis Judėjimo visuotinis susirinkimas gali būti sušauktas Pirmininko iniciatyva. Apie jo vietą, laiką ir darbotvarkės projektą Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo kiekvienam Judėjimo nariui raštu praneša ne vėliau kaip prieš tris dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefonu, faksu ar elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą.
6.8. Visuotinis narių susirinkimas:
6.8.1. papildo ir keičia Judėjimo įstatus;
6.8.2. priima sprendimą dėl Judėjimo pertvarkymo ar veiklos nutraukimo (reorganizavimo arba likvidavimo);
6.8.3. tvirtina Judėjimo veiklos programą, išlaidų sąmatą, metinę finansinę atskaitomybę, Judėjimo veiklos ataskaitą;
6.8.4. nustato nario mokesčio bei kitų tikslinių įnašu dydį, mokėjimo tvarką ir terminus;
6.8.5. renka Judėjimo Pirmininką, pavaduotojus ir juos atšaukia;
6.8.6. nustato Judėjimo Pirmininko pavaduotojų skaičių
6.8.7. renka ir atšaukia Judėjimo tarybos narius;
6.8.8. gali atšaukti valdymo organų nutarimus;
6.8.9. gali atstatydinti bet kurį valdymo organą;
6.8.10. priima sprendimus dėl Judėjimo dalyvavimo kitose asocijuotose struktūrose;
6.8.11. sprendžia struktūrinių padalinių, filialų steigimo, veiklos pasibaigimo klausimus, tvirtina struktūrinio padalinio nuostatus;
6.8.12. priima kitus sprendimus, kurie neprieštarauja Judėjimo įstatams.

VII SKIRSNIS. JUDĖJIMO TARYBA
7.1. Judėjimo taryba – kolegialus valdymo organas tarp susirinkimų, renkama dvejiems metams. Tarybos nariai renkami atviru balsavimu. Išrinktais laikomi surinkę daugiausia susirinkime dalyvavusių balsų.
7.2. Tarybos darbui vadovauja Judėjimo Pirmininkas, kuris kartu yra ir tarybos narys. Taryba renkama iš nemažiau kaip 3-jų ir iš nedaugiau kaip 11-ių asmenų, siekiant, kad jos nariai atstovautų kuo platesniems Judėjimo narių interesams.
7.3. Tarybos narys, nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas:
7.3.1. kai atsistatydina pateikęs prašymą tarybai. Jos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas;
7.3.2. kai atšaukiamas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
7.4. Taryba pirmame savo posėdyje Pirmininko teikimu išsirenka tarybos atsakingąjį sekretorių ir patvirtina Judėjimo finansininką.
7.5. Tarybos atsakingasis sekretorius renkamas posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma ir atlieka šias funkcijas:
7.5.1. siunčia Judėjimo nariams aktualią informaciją apie Judėjimo veiklą, tarybos nustatyta tvarka;
7.5.2. tvarko Judėjimo dokumentaciją ir Judėjimo narių sąrašą;
7.6. Taryba atlieka šias funkcijas:
7.6.1. ruošia visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir informuoja Judėjimo narius apie susirinkimo vietą ir laiką;
7.6.2. sudaro ir teikia susirinkimui tvirtinti veiklos programą, išlaidų sąmatas, finansinės veiklos metinę ataskaitą;
7.6.3. tvirtina materialinių vertybių nurašymo aktus;
7.6.4. tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašus, nustato jų darbo reglamentą;
7.6.5. sudaro specialistų grupes Judėjimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
7.6.6. aprobuoja sutartis, sprendžia kitus organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus;
7.6.7. įgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;
7.6.8. šaukia eilinius visuotinius narių susirinkimus;
7.6.9. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Judėjimo veiklą pateikimo nariams tvarką;
7.6.10. kontroliuoja galiojančių Judėjimo įstatų laikymąsi;
7.6.11. disponuoja Judėjimo turtu ir lėšomis, skirtomis veiklai plėtoti ir vykdyti;
7.6.12. organizuoja susitikimus, seminarus ir kitą praktinę Judėjimo veiklą bei priima sprendimus kitais klausimais;
7.6.13. renka tarybos atsakingąjį sekretorių ir patvirtina Judėjimo finansininką;
7.6.14. vykdo kitas visuotinio narių susirinkimo priskirtas funkcijas;
7.6.15. priima sprendimus dėl asmens pašalinimo iš Judėjimo narių.
7.7. Taryba rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį ir visuomet ne vėliau nei prieš tris dienas iki visuotinio narių susirinkimo.
7.8. Tarybos posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, esant balsų lygybei, lemia Pirmininko balsas.
7.9. Judėjimo tarybos nutarimai skelbiami visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip per 7 dienas po jų priėmimo.

VIII SKIRSNIS. JUDĖJIMO PIRMININKAS
8.1. Pirmininkas – vienasmenis valdymo organas, renkamas 2 metams visuotiniame narių susirinkime paprasta jame dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Pirmininko kadencijų skaičius neribotas.
8.2. Judėjimo Pirmininkas:
8.2.1. savo veikloje vadovaujasi visuotinių narių susirinkimų ir tarybos nutarimais bei sprendimais;
8.2.2. už savo veiklą atsiskaito tarybai, o už tarybos veiklą – visuotiniam narių susirinkimui.
8.2.3. atstovauja Judėjimą teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo ir valdžios organuose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat, sudaro sandorius asociacijos vardu, esant tarybos nutarimui.
8.2.4. šaukia Tarybos posėdžius, organizuoja tarybos darbą, atsako už narių visuotinių susirinkimų bei tarybos posėdžių sukvietimą bei priimtų nutarimų įgyvendinimą;
8.2.5. pateikia Judėjimo dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui;
8.2.6. tarybai pritarus priima ir atleidžia iš darbo samdomus darbuotojus;
8.2.7. atlieka kitus susirinkimo ar tarybos pavestus darbus.
8.3. Judėjimo Pirmininkas nepasibaigus kadencijai nustoja eiti savo pareigas:
8.3.1. kai atsistatydina, pateikęs prašymą tarybai. Jos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas;
8.3.2. kai atšaukiamas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
8.4. Pirmininkui nesant ar negalint eiti pareigų jį pakeičia visuotinio narių susirinkimo paskirtas Pirmininko pavaduotojas.

IX SKIRSNIS. JUDĖJIMO REVIZIJOS KOMISIJA
9.1. Judėjimo finansinei veiklai tikrinti renkama revizijos komisija iš 3-jų asmenų. Ji renkama visuotiniame narių susirinkime dviejų metų laikotarpiui.
9.2. Revizijos komisijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys. Revizijos komisijos nariais negali būti renkami tarybos nariai.
9.3. Revizijos komisija privalo:
9.3.1. Tikrinti Judėjimo metinę finansinę ataskaitą ir kitus buhalterinės finansinės veiklos dokumentus.
9.3.2. Visuotinio narių susirinkimo pavedimu atlikti Judėjimo finansinius buhalterinius patikrinimus.
9.3.3. Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie tikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
9.3.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Judėjimo finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
9.4. Judėjimo taryba privalo pateikti revizijos komisijai reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
9.5. Revizijos komisija įstatymų nustatyta tvarka atsako už Judėjimo veiklos trūkumų nuslėpimą.

X SKIRSNIS. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS
10.1. Filialai steigiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
10.2. Juridinio asmens filialai savo veikloje vadovaujasi Judėjimo filialo įstatais ir savo nuostatais, kuriuos tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
10.3. Struktūrinis padalinys, filialas nėra juridinis asmuo. Struktūrinio padalinio turtas nuosavybės teisė priklauso Judėjimui, kurį Jis valdo ir disponuoja, laikydamasis LR įstatymų Judėjimo įstatų bei padalinio nuostatų. Struktūrinis padalinys gali turėti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, balansą, sąskaitas, antspaudą su savo ir Judėjimo pavadinimu, teisę skyriaus vardu sudaryti sutartis, įgyti turtines ir neturtines teises ir vykdyti prievoles nuostatais suteiktų įgaliojimų ribose. Struktūrinio padalinio veiklą kontroliuoja Judėjimo taryba.
10.4. Reorganizuoti, nutraukti struktūrinio padalinio veiklą gali visuotinis narių susirinkimas. Struktūriniai padaliniai registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.

XI SKIRSNIS. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
11.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais Judėjimo pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.
11.2. Viešus pranešimus Judėjimas skelbia dienraštyje „Alytaus naujienos“. Judėjimo pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.
11.3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Judėjimo Pirmininkas.
11.4. Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako Judėjimo Pirmininkas.
11.5. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo Judėjimo Pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Judėjimas juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

XII SKIRSNIS. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
12.1. Judėjimo lėšas sudaro:
12.1.1. stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir kiti tiksliniai įnašai;
12.1.2. parama, gauta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
12.1.3. valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms ir tik pagal lėšas skyrusios institucijos patvirtintą sąmatą;
12.1.4. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos ir turtas;
12.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
12.2. Judėjimo lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomos asociacijos nariams ir (ar) valdymo organų nariams.
12.3. Judėjimo nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas Judėjimo numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už Judėjimui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.
12.4. Judėjimas savo įsipareigojimus laiduoja visu jai priklausančiu turtu ir turimomis lėšomis, kai tuo siekiama įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus. Judėjimo narys už Judėjimo įsipareigojimus neatsako.
12.5. Judėjimo finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

XIII SKIRSNIS. JUDĖJIMO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
13.1. Judėjimo lėšų ir turto apskaitą tvarko Judėjimo Pirmininko pasiūlytas ir 1/2 tarybos narių patvirtintas finansininkas, kuris atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su įmone ar asmeniu dėl finansų apskaitos tvarkymo.
13.2. Jeigu Judėjimas gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų ar tikslinių programų, savivaldybės kontrolierius ar kita atitinkamas funkcijas atliekanti institucija turi teisę tikrinti, kaip tokios lėšos naudojamos.
13.3. Visus Judėjimo dokumentus, kurių pagrindu yra naudojamos Judėjimo lėšos, esančios Judėjimo sąskaitose, ir jomis disponuojama, turi pasirašyti Judėjimo Pirmininkas (ar kitas jo įgaliotas tarybos narys) ir Judėjimo finansininkas (ar už finansų tvarkymą atsakingos įmonės, su kuria sudaryta atitinkama sutartis, įgaliotas asmuo).
13.4. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Judėjimo finansinę veiklą.
13.5. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti atliekamas Judėjimo finansinės veiklos auditas. Auditorių tvirtina susirinkimas 1/2 visų susirinkimo narių balsų dauguma . Audito išlaidos apmokamos Judėjimo lėšomis.

XIV SKIRSNIS. JUDĖJIMO PERTVARKYMO IR PABAIGOS YPATUMAI
14.1. Judėjimo reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
14.2. Priimti nutarimą reorganizuoti ar likviduoti Judėjimą ir patvirtinti reorganizavimo projektą turi teisę visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų Judėjimo narių balsų dauguma.
14.3. Judėjimo veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:
14.3.1. visuotinio narių susirinkimo sprendimas;
14.3.2. teismo sprendimas.
14.4. Institucija, nutarusi nutraukti Judėjimo veiklą, skiria likvidatorių, nustato likvidatoriaus įgaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Pirmininkas netenka įgaliojimų, jo teises ir pareigas įgyja likvidatorius.
14.5. Pasibaigus Judėjimo veiklai likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų Judėjimo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi visuomeninės Judėjimo įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.
14.6. Apie Judėjimo likvidavimą ar reorganizavimą turi būti skelbiama respublikiniame laikraštyje „Alytaus naujienos“ du kartus, antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.
14.7. Judėjimą likvidavus, likvidatorius sudaro likvidavimo aktą, išregistruoja Judėjimą ir grąžina pažymėjimą jį išdavusiam rejestro tvarkytojui.

XV SKIRSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Kilus Judėjimo veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.
15.2. Jeigu priėmus naujus įstatymus Judėjimo įstatai neatitinka šių įstatymų, Judėjimas privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol Judėjimo įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Judėjimas vadovaujasi įstatymų, o ne įstatų normomis.
Įstatai patvirtinti 2014 m. spalio 28 d. Visuomeninio judėjimo „UŽ ALYTŲ“ steigiamajame susirinkime, protokolo Nr. 1.

Steigėjai:

Giedrius Čereškevičius
Adelė Dimšienė
Valius Micevičius

 asociacijos_visuomeninis_ judejimas_uz_alytu_istatai.pdf


Grįžti į peržiūrą


ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" ATASKAITOS

Feed

2019-04-26

2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2018-03-03

2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2017-05-26

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2016-05-14

2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI

Feed

2019-04-26

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 14

Susirinkimas įvyko 2019 m. balandžio 26 d. 18:00 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus. Susirinkimo pirmininkas Tomas Pačėsas. Susirinkimo sekretorė Rita...   Daugiau


2018-03-03

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 13

Susirinkimas įvyko 2018 m. kovo 03 d. 11:00 val. „Pas Bočius“, AMBC Jaunimo g. 3, Alytus. Susirinkimo pirmininkas Tomas Pačėsas. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ...   Daugiau


2018-02-16

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 12

Susirinkimas įvyko 2018 m. vasario 16 d. 17:00 val. „Sulčių bare“ Simno g. 22, Alytus. Susirinkimo pirmininkas Tomas Pačėsas. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ...   Daugiau


2017-07-01

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 11

Susirinkimas įvyko 2017 m. liepos 01 d. 18:00 val. Kampų km., Merkinės sen., Varėnos r. sav. (asociacijos sąskrydžio metu). Susirinkimo pirmininkas Tomas Pačėsas. Susirinkimo sekretorė Ineta...   Daugiau


2017-05-26

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 10

Susirinkimas įvyko 2017 m. gegužės 26 d., 17:00 val., Jaunimo g. 3, Alytus, Alytaus miesto bendruomenės centre. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Asociacija...   Daugiau


2017-04-28

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 9

Susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 28 d., 17:30 val., Jaunimo g. 3, Alytus, Alytaus miesto bendruomenės centre. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Asociacija...   Daugiau


2016-05-14

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 8

Susirinkimas įvyko 2016 m. gegužės 14 d., 10 val., Simno g. 22, Alytus, Sulčių bare. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ...   Daugiau


2016-04-30

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 7

Susirinkimas įvyko 2016 m. balandžio 30 d., 10 val., Simno g. 22, Alytus, Sulčių bare. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ...   Daugiau


2015-06-12

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 6

Susirinkimas įvyko 2015-06-12. Susirinkimo pirmininkas Giedrius Čereškevičius. Susirinkimo sekretorius Ineta Sakavickienė. Dalyvavo: Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ narių skaičius – 78. Dalyvavo...   Daugiau


2015-05-14

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 5

Susirinkimas įvyko 2015-05-14. Susirinkimo pirmininkas Adelė Dimšienė. Susirinkimo sekretorius Ineta Sakavickienė. Dalyvavo: Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ narių skaičius – 71. Dalyvavo 25...   Daugiau


2014-12-15

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 4

Susirinkimas įvyko 2014-12-15. Susirinkimo pirmininkas Giedrius Čereškevičius. Susirinkimo sekretorius Ineta Sakavickienė. Dalyvavo: Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ narių skaičius – 30. Dalyvavo...   Daugiau


2014-12-03

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 3

Susirinkimas įvyko 2014-12-03. Susirinkimo pirmininkas Giedrius Čereškevičius. Susirinkimo sekretorius Adelė Dimšienė. Dalyvavo: Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ narių skaičius – 3. Dalyvavo 3...   Daugiau


2014-11-10

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2

Susirinkimas įvyko 2014-11-10. Susirinkimo pirmininkas Giedrius Čereškevičius. Susirinkimo sekretorius Adelė Dimšienė. Dalyvavo: Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ narių skaičius – 3. Dalyvavo 3...   Daugiau


2014-10-28

STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1

Steigiamajame susirinkime dalyvauja: 1. Giedrius Čereškevičius, Lietuvos Respublikos pilietis, a/k 38008030047, gyvenantis Suvalkų g. 3, Alytus. 2. Adelė Dimšienė, Lietuvos Respublikos pilietė, a/k...   Daugiau
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

Feed

2019-05-23

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 27

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 23 d. 18:00 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Dariaus ir Girėno g. 4-2, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Rita...   Daugiau


2019-03-31

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 26

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 31d. 18:00 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė. Į...   Daugiau


2019-03-11

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 25

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 11 d. 14:00 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė. Į...   Daugiau


2019-02-08

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 24

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 08 d. 18:00 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė. Į...   Daugiau


2018-12-12

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 23

Posėdis įvyko 2018 m. Gruodžio 12 d. 18:00 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus. Posėdžio pirmininkas Valius Micevičius Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė. Į...   Daugiau


2018-10-12

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 22

Posėdis įvyko 2018 m. Spalio 12 d. 16:30 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė. Į...   Daugiau


2018-09-07

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 21

Posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 07 d. 17:30 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė. Į...   Daugiau


2018-07-27

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 20

Posėdis įvyko 2018 m. liepos 27 d. 17:30 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė. Į...   Daugiau


2018-04-28

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 19

Posėdis įvyko 2018 m. balandžio 28 d. 10:00 val. pas „Bočius“ Alytaus miesto bendruomenės centre (AMBC), adresu Jaunimo g. 3, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Ineta...   Daugiau


2018-01-26

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 18

Posėdis įvyko 2018 m. sausio 26 d. 17:00 val. Alytaus miesto bendruomenės centre, Jaunimo g. 3, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė. Į Asociacijos Visuomeninis...   Daugiau


2018-01-12

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17

Posėdis įvyko 2018 m. sausio 12 d. 17:30 val. „Senas namas“ konferencijų salėje, Užuolankos g. 24, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis...   Daugiau


2017-09-29

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 16

Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 29 d. 17:00 val. „Senas namas“ konferencijų salėje, Užuolankos g. 24, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis...   Daugiau


2017-06-17

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 15

Posėdis įvyko 2017 m. birželio 17 d., 09 val., Vaidilos restorane, Rotušės aikštė 12, Alytus. Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas. Posėdžio sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ...   Daugiau


2017-02-25

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 14

Posėdis įvyko 2017 m. vasario 25 d., 13:00 val., Alytaus Bendruomenės centre, Jaunimo g. 3, Alytus. Posėdžio pirmininkas Janis Laurinaitis. Posėdžio sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis...   Daugiau


2016-10-14

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 13

Posėdis įvyko 2016 m. spalio 14 d., 17:30 val., Rotušės a. 12, Alytus, kavinėje „Vaidila“. Posėdžio pirmininkas Janis Laurinaitis. Posėdžio sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas...   Daugiau


2016-09-30

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 12

Posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 30 d., 17:30 val., Rotušės a. 12, Alytus, kavinėje „Vaidila“. Posėdžio pirmininkas Janis Laurinaitis. Posėdžio sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas...   Daugiau


2016-03-21

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 11

Posėdis įvyko 2016 m. kovo 21 d., 18 val., Simno g. 22, Alytus, Sulčių bare. Posėdžio pirmininkas Janis Laurinaitis. Posėdžio sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“...   Daugiau


2016-01-18

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 10

Susirinkimas įvyko 2016-01-18. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybą išrinkti 11 tarybos narių. Asociacijos...   Daugiau


2015-11-16

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 9

Susirinkimas įvyko 2015-11-16. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybą išrinkti 11 tarybos narių. Asociacijos...   Daugiau


2015-10-27

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 8

Susirinkimas įvyko 2015-10-27. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybą išrinkti 11 tarybos narių. Asociacijos...   Daugiau


2015-08-26

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 7

Susirinkimas įvyko 2015-08-26. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybą išrinkti 11 tarybos narių. Asociacijos...   Daugiau


2015-06-09

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 6

Susirinkimas įvyko 2015-06-09. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ tarybą išrinkti 11 tarybos narių. Asociacijos...   Daugiau


2015-06-02

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 5

Susirinkimas įvyko 2015-06-02. Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis. Susirinkimo sekretorius Ramūnas Masiulionis. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ tarybą išrinkti 11 tarybos...   Daugiau


2015-05-14

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 4

Susirinkimas įvyko 2015-05-14. Susirinkimo pirmininkė Adelė Dimšienė. Susirinkimo sekretorius Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ tarybą išrinkti 11 tarybos narių. Asociacijos...   Daugiau


2015-05-07

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 3

Susirinkimas įvyko 2015-05-07. Susirinkimo pirmininkas Giedrius Čereškevičius. Susirinkimo sekretorius Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ tarybą išrinkti 11 tarybos...   Daugiau


2015-01-29

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2

Susirinkimas įvyko 2015-01-29. Susirinkimo pirmininkas Giedrius Čereškevičius. Susirinkimo sekretorius Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ tarybą išrinkti 11 tarybos...   Daugiau


2015-01-07

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 1

Susirinkimas įvyko 2015-01-07. Susirinkimo pirmininkas Giedrius Čereškevičius. Susirinkimo sekretorius Ineta Sakavickienė. Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ tarybą išrinkti 11 tarybos...   Daugiau
DOKUMENTAI PARSISIUNTIMUI

Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" nario anketa PDF formatu,
patvirtinta asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybos, 2015 m. rugpjūčio 26 d., protokolo Nr. 7
visuomeninio_judejimo_uz_alytu_nario_anketa.pdf (77.07KB)
Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" nario anketa PDF formatu,
patvirtinta asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybos, 2015 m. rugpjūčio 26 d., protokolo Nr. 7
visuomeninio_judejimo_uz_alytu_nario_anketa.pdf (77.07KB)
Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" nario anketa WORD formatu,
patvirtinta asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybos, 2015 m. rugpjūčio 26 d., protokolo Nr. 7
visuomeninio_judejimo_uz_alytu_nario_anketa.docx (98.11KB)
Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" nario anketa WORD formatu,
patvirtinta asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybos, 2015 m. rugpjūčio 26 d., protokolo Nr. 7
visuomeninio_judejimo_uz_alytu_nario_anketa.docx (98.11KB)
Alytaus miesto savivaldybės informacinis leidinys
2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių - merų rinkimai Alytaus miesto savivaldybėje
Alytaus miesto rinkimu leidinys.pdf (1.39MB)
Alytaus miesto savivaldybės informacinis leidinys
2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų narių ir tarybų narių - merų rinkimai Alytaus miesto savivaldybėje
Alytaus miesto rinkimu leidinys.pdf (1.39MB)


 

>>į pradžią