Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“

sąrašo numeris 15

Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“ – vienintelis NEPARTINIS komitetas Alytuje!

2023-02-18

DALIUS SINKEVIČIUS: KELKIS, ALYTAU!

Daliaus Sinkeviciaus priesaika.jpgŽIŪRĖTI
Mie­li aly­tiš­kiai, esu Da­lius Sin­ke­vi­čius, ka­ri­nin­kas. Esu da­vęs prie­sai­ką vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą tar­nau­ti Lie­tu­vai. Su di­de­le pa­gar­ba tar­na­vau Lie­tu­vai kaip ka­ri­nin­kas. Sa­vo tar­nys­tę Aly­taus mies­tui tę­siu bū­da­mas se­niū­nai­čiu, dir­bu vi­suo­me­ni­nį dar­bą. Į tik­ro po­li­ti­ko dar­bą žiū­riu kaip į tar­nys­tę Lie­tu­vai, Aly­taus mies­tui.
Svar­biau­sios po­li­ti­ko sa­vy­bės tu­ri bū­ti žmo­giš­ku­mas, pa­do­ru­mas, nuo­šir­du­mas, pa­gal­ba vi­siems ir kiek­vie­nam. Šie da­bar­ti­niams ir bu­vu­siems po­li­ti­kams sve­ti­mi žo­džiai yra ma­no gy­ve­ni­mo ašis ir va­rik­lis.
Tar­nau­da­mas Ira­ke su­pra­tau, ko­kia bran­gi yra Tė­vy­nė ir mū­sų gim­tas Aly­taus mies­tas, ir pri­sie­kiau pa­da­ry­ti vis­ką, kad mū­sų Aly­tus iš­si­lais­vin­tų iš sa­va­nau­diš­kų po­li­ti­kų ir val­di­nin­kų pin­klių.
Mū­sų Aly­tus per 30 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų ta­po iš­rink­tų­jų par­ti­jų na­rių šei­mų įkai­tu. Mes kar­tu tu­ri­me tai pa­keis­ti, pri­va­lo­me su­sig­rą­žin­ti mū­sų mies­tą.
50 000 Aly­taus gy­ven­to­jų ne­ga­li tar­nau­ti 100-tui „iš­rink­tų­jų“, jų as­me­ni­nei ir fi­nan­si­nei ge­ro­vei.
Aš ir ma­no ko­man­da tu­ri­me vil­tį, kad kar­tu, kad mes vi­si ga­li­me at­si­im­ti sa­vo mies­tą iš po­li­ti­kų ir jų ap­lin­kos, te­rei­kia tik to, kad per šiuos rin­ki­mus bal­suo­ti at­ei­tų VI­SI aly­tiš­kiai.
Pri­sie­kiu jū­sų ne­nu­vil­ti, aš ir ma­no ko­man­da – pa­da­ry­si­me vis­ką, kad vi­si aly­tiš­kiai gy­ven­tų ge­riau, švie­siau ir gra­žiau, o vi­sų aly­tiš­kių at­ei­tis bū­tų ge­res­nė.
Aly­tiš­kiai, jei­gu jūs ne­isi­te bal­suo­ti, par­ti­niai, kaip ir kiek­vie­nais pra­ėju­siais rin­ki­mais – at­eis. Jie vi­sa­da at­ei­na ir tik to­kiu bū­du pa­ten­ka į val­džią, ir to­liau nau­do­ja­si vi­sų mū­sų lė­šo­mis, jas švais­to, sa­vo nau­dai dis­po­nuo­ja vi­sų mū­sų tur­tu, siek­da­mi tik as­me­ni­nės nau­dos sau.
Aš pri­sie­kiu, kad jei­gu man su­teik­si­te man­da­tą, jei­gu bū­siu iš­rink­tas me­ru – šios blo­gy­bės bus ne tik eli­mi­nuo­tos, bet bus nu­sta­ty­ti kal­tie­ji ir pri­vers­ti at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus.
Po­li­ti­kas ir val­di­nin­kas pri­va­lo as­me­niš­kai at­sa­ky­ti už sa­vo sa­va­nau­diš­kus ir de­struk­ci­nius veiks­mus bei po­el­gius mies­tui ir žmo­gui.
Aš esu vie­nas iš jū­sų, mes esam kar­tu. Aš su­si­du­riu su to­mis pa­čio­mis pro­ble­mo­mis kaip ir vi­si aly­tiš­kiai. Aš esu ke­tu­rių vai­kų tė­vas, aš, kaip ir jūs, ne­no­riu, kad ma­no vai­kai bū­tų pri­vers­ti iš­va­žiuo­ti iš Aly­taus ar net iš Lie­tu­vos.
Bran­gūs sen­jo­rai, jūs sta­tė­te mū­sų Aly­tų, mes tu­ri­me Jums at­si­dė­ko­ti, pa­si­rū­pin­ti jū­sų oriu gy­ve­ni­mu. Jei­gu tik jūs man pa­ti­kė­si­te sa­vo bal­sus, aš, kaip ka­ri­nin­kas, pri­sie­kiu tuo pa­si­rū­pin­ti. No­riu, kad vi­si aly­tiš­kiai ga­lė­tų oriai gy­ven­ti Aly­tu­je.
Aš iki kau­lų sme­ge­nų esu Lie­tu­vos ir Aly­taus pat­rio­tas, krikš­čio­nis. Šios ver­ty­bės man yra pa­čios svar­biau­sios.
Aly­tiš­kiai, mes vi­si kar­tu tu­ri­me at­kur­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, iš­nai­kin­ti ko­rup­ci­nius ži­di­nius, ku­riais vi­si esa­me nu­si­vy­lę. Mo­kes­čiai pri­va­lo bū­ti so­cia­liai tei­sin­gi.
At­lie­kų su­rin­ki­mo mo­kes­tis tu­ri bū­ti mo­ka­mas nuo žmo­gaus pa­gal at­lie­kų svo­rį, o ne pa­tal­pų kvad­ra­tus. Ši­lu­mos ūkio ir ki­tų ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jų va­do­vų at­ly­gi­ni­mai Aly­tu­je ne­ga­li siek­ti 6000 tūks­tan­čių eu­rų per mė­ne­sį, kai tuo tar­pu di­de­lė da­lis aly­tiš­kių vos su­du­ria ga­lą su ga­lu.
Po­li­ti­nio ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ (są­ra­šo Nr. 15) kan­di­da­tas į me­rus DA­LIUS SIN­KE­VI­ČIUS. Po­li­ti­nė re­kla­ma
2023-02-07

uzalytu - 13:08 @ Politinis komitetas, Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą