Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“

sąrašo numeris 15

POLITINIO KOMITETO „UŽ ALYTŲ“ PROGRAMA
2023-2027
MES UŽ ALYTŲ! MES UŽ TAVE!

MIESTĄ PUOSELĖKIME DRAUGE:

Parašykite mums pastabas ir pasiūlymus „UŽ ALYTŲ“ programai. Mes Juos įvertinsime ir įtrauksime į visų mūsų, alytiškių, programą:


Alytus – puikiai gyvenimui pritaikytas miestas. Gera gatvių struktūra leidžia išvengti spūsčių ir oro užterštumo. Išvystyta sporto, dviračių takų infrastruktūra bei natūralios gamtinės sąlygos sudaro tinkamas sąlygas poilsiui. Vaikai gali rinktis ugdymo įstaigą, esančią arčiausiai namų arba pagal reikiamą specializaciją.

Tačiau plačios gatvės, naujos šaligatvių trinkelės ir kitos milijoninės Europos Sąjungos (ES) fondų investicijos į infrastruktūrą nesustabdė gyventojų emigracijos – miestas nuolat mažėja.

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria šiandieninis Alytaus miestas, yra bendruomeniškumo stoka, nedarbas, socialinė diferenciacija, korupcija ir vyraujantis nepotizmas, migracijos keliamos problemos tiek pačiam asmeniui, tiek jo šeimai, bendruomenei.
Reaguodami į šias pagrindines Alytaus miesto problemas ir plėtodami atsaką į problemų sprendimą, esam pasiryžę vienyti bendruomenes ir panaudoti jų išteklius problemoms spręsti bei poreikiams patenkinti. Tik stipri bendruomenė sudaro sąlygas nuolatinei socialinei raidai, ekonomikos vystymuisi ir sukuria pajėgumus kovoti su bendruomenės problemomis bei mažina žmonių atskirtį.
Sieksime, kad bendruomenių ryšys tarp savivaldos institucijų būtų grindžiamas savanorišku ir nesavanaudišku kryptingu bendradarbiavimu bei solidarumu, kad valstybės tarnautojai prisiimtų asmeninę atsakomybę už neteisingai priimtus sprendimus ir, kad savivaldoje būtų užkirstas kelias vietos nepotizmui ir galimybių korupcijai.
Tikime, kad Alytaus miesto bendruomenės veikla, paremta ne šūkiais ar deklaracijomis, o konkrečiais bendruomenės poreikiais, orientuota į žmogų, o ne į valdžios institucijas, gali prisidėti prie Alytaus miesto žmonių gerovės kūrimo.
Stipri bendruomenė – stipri Savivalda
Mes, politinis komitetas „Už Alytų“, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą savivalda bei įtraukti juos į miesto valdymą.
Esame už savivaldą:
- kurioje tarnautojai prisiima asmeninę atsakomybę, kur nėra vietos nepotizmui ir jokios galimybės korupcijai;
- kurios pagrindą sudaro stiprios bendruomenės;
- kur kuriamos galimybės jauniems žmonėms ir teikiama reikalinga pagalba jaunoms šeimoms;
- kurioje sudaromos sąlygos kurti verslą ir naujas, gerai mokamas darbo vietas;
- kuri užtikrina saugią, sveiką, ekologišką ir gražią aplinką.
Savo dėmesį koncentruosime į mieste gyvenančius ir dirbančius žmones, kad jiems būtų prieinamos kokybiškos medicinos, kultūros bei socialinės paslaugos, būtų užtikrintas tinkamas mūsų vaikų ugdymas ir saugumas, geros sporto bei poilsio sąlygos, kad gyventojai mokėtų mažiau už komunalines paslaugas.
Alytus turi tapti viso regiono centru, augančiu miestu, kuriame gera oriai gyventi. Tai pasiekti galime savo veiklą kryptingai ir nuosekliai koncentruodami į šiuos mūsų veiklos prioritetus:
- Viešąjį interesą ir pagarbą žmogui,
- Kompetenciją ir kokybę,
- Skaidrumą ir ekonominį efektyvumą,
- Socialinį teisingumą.
Stipri Alytaus miesto žmonėms tarnaujanti savivaldybė, sugebanti telkti bendruomenę, greitai ir atsakingai spręsti problemas. Todėl:
- Norime atkurti pasitikėjimą tarp vietinės valdžios ir piliečių, nuosekliai gerinti visų žmonių gyvenimą.
- Esame pasiryžę demokratiškai tartis dėl prioritetų ir strateginių projektų su bendruomenėmis. Garantuosime sprendimų priėmimo skaidrumą ir viešumą.
- Būsime nepakantūs bet kokioms politinės korupcijos ir nepotizmo formoms.
- Efektyviai ir taupiai naudosime biudžeto lėšas. Teiksime piliečiams viešas kasmetines ataskaitas apie miesto biudžeto panaudotas lėšas.
Vadovaudamiesi šiais prioritetais, prisiimame asmeninę atsakomybę.

1. EKONOMIKOS SKATINIMAS IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

Darbo vietų steigimas, palankios aplinkos gyventi kūrimas, didesnės žmonių pajamos yra svarbiausias tikslas. Atsižvelgiant į tai:
– Stiprinsime esamas ir kursime naujas Alytaus jungtis su pagrindinėmis Lietuvos ir Europos transporto arterijomis.
– Aktyviai bendradarbiausime su rajono savivaldybe dėl pramoninio parko išplėtimo ar LEZ statuso suteikimo. Pasitelkę patyrusius administratorius, pritrauksime investuotojus, kurie sukurs naujų, gerai mokamų darbo vietų pramonės sektoriuje.
– Nustatysime aiškų ir skaidrų socialinių paslaugų finansavimo modelį sukurdami paslaugų įvairovę ir prieinamumą visiems.
– Gerinsime sąlygas verslui, šalinsime biurokratines kliūtis investicijoms, skatinsime privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimą, siūlysime mokestines lengvatas, pritrauksime naujas investicijas, skatinsime alytiškių verslumą.
– Tęsime daugiabučių kiemų, automobilių aikštelių rekonstrukciją.
– Pradėsime kompleksinį gyvenamųjų kvartalų tvarkymą, tęsime daugiabučių renovacijos programas.
– Tęsime šaligatvių tvarkymo, žvyrkelių ir gatvių asfaltavimo programas.
– Stiprinsime tarptautinius ryšius siekdami pritraukti investicijas, skatinsime atvykstamąjį turizmą.

2. SKAIDRUS IR EKONOMIŠKAI EFEKTYVUS MIESTO VALDYMAS

Šiuolaikinis valdymas remiasi greitais ir motyvuotais sprendimais. Tam reikalingi kompetentingi ir kokybiškai dirbantys valstybės tarnautojai, kurie nevengia ir geba priimti sprendi-mus bei sprendžia gyventojų problemas čia ir dabar, todėl:
– Norėdami užtikrinti efektyvų vidinės savivaldybės decentralizacijos koncepcijos vykdymą, sprendžiant gyventojų bendrąsias vietos problemas ir vystant tikrąją vietos savivaldą, inicijuosime seniūnijų steigimą Alytaus mieste. Seniūnai bendradarbiauja su seniūnijos gyventojais, savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, taigi yra tarpinė grandis tarp seniūnijos gyventojų ir savivaldybės. Miesto savivaldybės gyventojams turi būti sudaryta galimybė priklausyti tam tikrai seniūnijai, tokiu būdu gerinant viešųjų paslaugų prieinamumą ir administravimo kokybę.
– Vykdysime gyventojų apklausą ir, sulaukę pritarimo, inicijuosime miesto ir rajono savivaldybių sujungimo procesą, kuris ne tik padėtų taupiai naudoti resursus ir mokesčių mokėtojų pinigus, bet ir suteiktų gyventojams patogesnį gyvenimą.
– Optimizuosime biurokratinį aparatą tam, kad gyventojų problemos būtų sprendžiamos greitai ir kompetentingai, o gerai dirbantys tarnautojai gautų teisingą atlyginimą.
– Savivaldybei pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms nustatysime aiškias ir konkrečias užduotis, o veiklą vertinsime pagal pasiektus rezultatus.

3. TINKAMA IR SAUGI GYVENAMOJI APLINKA

Gyvenamoji aplinka turi užtikrinti gyventojams patogumą, saugumą, tinkamą reikalingų objektų pasiekiamumą, todėl:
– Efektyvinsime šilumą, atliekų surinkimo ir vandenį teikiančių įmonių veiklą, prižiūrėdami iš-laidų pagrįstumą ir reikalingumą. Pasieksime, kad šilumos, atliekų surinkimo ir vandens kaina būtų tarp penkių pigiausių miestų Lietuvoje.
– Plėsime automobilių statymo galimybes daugiabučių kiemuose – supaprastinsime tvarką ir padėsime bendrijoms, pageidaujančioms įsirengti armuotos vejos automobilių parkavimo aikšteles.
– Vykdysime kompleksišką daugiabučių kvartalų aplinkos tvarkymą.
– Skatinsime gyventojus rūšiuoti atliekas pasitelkdami apgalvotą ir protingą bei ekonomiškai pagrįstą rinkliavos metodiką.
– Pritaikysime aplinką neįgaliesiems.

4. ŠVIETIMAS

Kokybišką švietimą Alytuje. Švietimo įstaigų gausa Alytuje yra ne blogybė, o mūsų privalumas. Darželiai, mokyklos, neformaliojo ugdymo įstaigos yra arti namų bei užtikrina ugdymo įvairovę. Kiekvienam moksleiviui privalo būti pasiūlyta kokybiška, visaverčio išsilavinimo galimybė ir švietimo įstaiga arčiau namų. Todėl:
– Visos mokyklos su savo tradicijomis, bendruomenėmis ir istorija bus išsaugotos, o jų perteklinės patalpos bus panaudotos bendruomenės reikmėms. Negriaudami ir neuždarydami švietimų įstaigų, peržiūrėsime švietimo įstaigų tinklą mieste. Kartu su bendruomenėmis ieškosime optimalaus sprendimo, kaip sutvarkyti miesto švietimo įstaigų tinklą bei palankias sąlygas vaikų priėmimui į jas, užtikrinant racionalų miesto biudžeto lėšų panaudojimą.
– Tęsime mokyklų renovacijos tvarkymo programas, modernizuosime švietimo įstaigų materialinę bazę.
– Užtikrinsime neformaliojo vaikų ugdymo būrelių prieinamumą, orientuojantis, kad jie būtų arčiau namų, ypač skirti mažiesiems.
– Mažindami socialinę atskirtį, visiems moksleiviams užtikrinsime nemokamą ir vienodą neformaliojo ugdymo prieinamumą.
– Sieksime, kad Alytaus švietimo sistema būtų viena kokybiškiausių Lietuvoje.
– Remdamiesi kitų savivaldybių gerąja praktika, tęsime gabiausių moksleivių rėmimo programą.
– Skatinsime neformalųjį ugdymą, suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą.
– Skatindami jaunimo iniciatyvas ir kūrybiškumą, bendradarbiaudami su aukštosiomis mokyklomis skatinsime jaunimo susidomėjimą ekonomiškai vertingomis technologijos ir gamtos mokslų kryptimis.
– Mikrorajonuose steigsime „Senjorų mokyklas“, kuriose jie turės galimybę mokytis kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, bendrautų bei gautų kitas paslaugas.

5. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ POLITIKA

Prieinamas kokybiškas medicinos ir socialines paslaugas – visiems. Brandi miesto bendruomenė privalo rūpintis visais savo nariais, gerbti žmogų ir padėti spręsti problemas atsidūrusiems kritinėse situacijose. Senstanti visuomenė, mažėjantis gimstamumas, emigracija, didėjanti socialinė atskirtis šalyje kelia savivaldai naujus iššūkius, todėl:
– Išlaikysime optimalų medicinos paslaugų prieinamumą miesto gyventojams, gerinsime pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų pasiekiamumą ir kokybę.
– Užtikrinsime VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės veiklos tęstinumą pritraukdami naujų specialistų.
– Propaguosime sveiką gyvenimo būdą, skirsime dėmesį savižudybių ir žalingų įpročių prevencijai.
– Būsime atviri privačioms bei alternatyvioms sveikatos priežiūros paslaugų iniciatyvoms Alytaus mieste.
– Sieksime, kad patekimas pas medicinos specialistus konsultacijoms ir tyrimams būtų įmanomas per kuo trumpiausią laiką.
– Reaguosime į gyventojų poreikius socialinei pagalbai čia ir dabar, kursime užimtumo programas. Atsižvelgdami į augantį socialinių paslaugų poreikį, skirsime resursus oriam gyvenimui Alytaus mieste – plėtosime socialinių paslaugų tinklą.
– Pakeisime socialinių paslaugų finansavimo modelį, nustatysime aiškią paslaugų finansavimo tvarką taip, kad kiekvienas skiriamas euras pasiektų paslaugos gavėją, o paslaugos būtų įvairesnės, teikiamos nuolat ir tiksliai pagal poreikį.
– Sukursime realią pagalbos vaikus auginančiomis šeimoms sistemą, plėsime socialinių paslaugų tinklą.
– Užtikrinsime ramias ir saugias sąlygas šeimoms auginti vaikus.
– Kursime neįgaliems žmonėms palankią aplinką, vykdant bet kurį statybų ar infrastruktūros renovavimo projektą, gerinsime neįgaliųjų judrumo galimybes.
– Skatinsime globą šeimose ir įvaikinimą.
– Skatinsime priešpensinio amžiaus bedarbių, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją, likę mažiau kaip 5 metai, efektyvų perkvalifikavimą ir nedarbo mažinimą.
– Sudarysime palankesnes sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai, dėmesį skirsime įtraukiam švietimui, mažinsime žmonių su negalia atskirtį.
– Remsime nevyriausybines organizacijas, dalyvaujančias socialinėje veikloje.

6. SPORTAS

Mieste puikiai išvystyta aktyvaus laisvalaikio, sporto ir poilsio aplinka. Siekiant sudaryti sąlygas miestiečiams kokybiškai sportuoti ir ilsėtis ištisus metus:
– Atversime mokyklų sporto sales ir aikštynus bendruomenei.
– Įrengsime lauko ledo aikštelę šaltuoju metų laiku.
– Plėsime pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą.
– Įrengsime dengtą sporto maniežą lauko žaidimus propaguojantiems žmonėms.
– Įgyvendindami Valstybinę sporto vystymo strategiją, įdiegsime sportininko krepšelį.
– Nustatysime teisingą sporto klubų finansavimo tvarką.

7. KULTŪRA

Kultūros sferoje dirbantys žmonės yra Lietuvos tapatybės puoselėjimo vėliavnešiai, todėl:
– Skirsime didesnį dėmesį kultūros programoms ir remsime jas.
– Pritaikysime Dainų slėnį ir Piliakalnių teritoriją vasaros renginiams ir festivaliams.
– Kitas viešąsias erdves pritaikysime kultūriniams renginiams.
– Išsaugosime optimalų kultūros įstaigų tinklą. Svarstysime naujos bibliotekos pastatymo galimybes Alytaus mieste.
– Remsime kultūrinius renginius, festivalius, Ieškosime naujų, alytiškių ir turistų dėmesį traukiančių kultūrinių renginių.
– Puoselėsime etninę kultūrą ir kitas kultūros, meno sritis Alytaus mieste.

8. EKOLOGIJA

Išskirtinis gamtos grožis yra didžiausia Alytaus miesto vertybė, todėl:
- Teiksime išskirtinį dėmesį parkų, skverų ir kitų žaliųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui bendruomenių reikmėms.
– Plėsime želdynų ir gėlynų plotus.
– Plėsime atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą viešajame sektoriuje.

9. TEIGIAMAS MIESTO ĮVAIZDIS ARBA IDENTITETAS

Geras, teigiamas miesto įvaizdis turi tapti neatskiriama mūsų veiklos dalimi turizmo, investicijų bei specialistų pritraukimo srityje instrumentu, todėl:
– Parengsime ir įgyvendinsime miesto įvaizdžio gerinimo planą, kuriuo stiprinsime Alytaus, kaip darbingo, aktyvaus ir aukštos kultūros miesto, įvaizdį.
– Depolitizuosime komunikacijos skyrių, kad jis rūpintųsi ne tarybos narių ar savivaldybės vadovų, o viso miesto įvaizdžiu.
Savo gyvenimu ir veikla Alytuje mes įrodėme, kad planuotai ir atsakingai veikdami galime pasiekti išsikeltus tikslus.

ALYTIŠKIAI, ŠIANDIEN JŪSŲ KLAUSIAME: AR REIKIA REMTI BENDRUOMENĖS INICIATYVĄ SUKURTI „JAPONIŠKĄ SODĄ ALYTUJE“? PRAŠOME BALSUOTI, IŠSAKYTI SAVO NUOMONĘ IR JŪSŲ NUOMONE REMDAMIESI ĮTRAUKSIME Į PROGRAMĄ ARBA NE: