Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

VALIUS MICEVIČIUS: "PER ILGAI UŽSITĘSĖ PADĖTIES ANALIZAVIMAS. REIKIA REZULTATŲ"

2015-11-26

Bai­gian­tis pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­lai, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te per įvai­rias sri­tis jau bu­vo­me su­tau­pę apie 600 tūks­tan­čių eu­rų. Tik­rai ne­ma­žai pa­vy­ko su­tau­py­ti ir per švie­ti­mo įstai­gų veik­lą.

Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te iš tie­sų apie mies­to biu­dže­to lė­šų tau­py­mo ga­li­my­bes daug dis­ku­tuo­da­vo­me su pa­čių įstai­gų va­do­vais, jie teik­da­vo ata­skai­tas apie su­tau­py­tus pi­ni­gus. Bū­da­vo, kad kai ku­rios įstai­gos su­ge­bė­da­vo su­tau­py­ti net iki 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus. Vien at­si­sa­kius mie­gan­čių sar­gų švie­ti­mo įstai­go­se su­tau­py­ta 1 mi­li­jo­nas tuo­me­čių li­tų.

Kar­tais bū­da­vo keis­ta iš kai ku­rių įstai­gų va­do­vų iš­girs­ti, kaip jie trak­tuo­ja įstai­gų už­dirb­tas pa­ja­mas už su­teik­tas pa­slau­gas, va­di­na­mą­sias spe­cia­li­ą­sias lė­šas. At­seit čia jų pi­ni­gai ir juos ga­li­ma leis­ti kur no­ri. Bet­gi įstai­gos yra sa­vi­val­dy­bės, tad ir spe­cia­lio­sios lė­šos taip pat pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei.

Da­bar, kai bai­gian­tis me­tams švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­goms trūks­ta lė­šų, aki­vaiz­du, jog jų va­do­vai ra­do ni­šą dirb­ti se­nu mo­de­liu. Kiek trūks­ta pi­ni­gų, jų ski­ria­ma ne šių įstai­gų veik­los ko­ky­bei pa­ge­rin­ti, o pra­val­gy­mui. Pa­si­gen­du siū­lo­mų ga­li­my­bių tau­py­ti. Ar rei­kia kai ku­rių mo­kyk­lų di­rek­to­riams tu­rė­ti net po ke­tu­ris pa­va­duo­to­jus, gal ver­ta cen­tra­li­zuo­ti švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­jas, kaip pa­nau­do­ti ne­nau­din­gus mo­kyk­lų plo­tus? To ne­svars­to­ma.

Aš ne­ma­tau mies­to tvar­ky­mo dar­bų tęs­ti­nu­mo. Gal ne­no­ri­ma pri­si­im­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos pra­dė­tų dar­bų.

Pa­vyz­džiui, pra­ras­tas dau­giau kaip 1 mi­li­jo­nas eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos, su­tau­py­tos Pra­mo­ni­nia­me par­ke įren­giant elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mą, nes ne­bu­vo to­kio po­rei­kio. Už tas lė­šas pla­nuo­ta nu­ties­ti per­spek­ty­vi­nę gat­vę Pra­mo­nės ra­jo­ne. Ta­čiau mies­to va­do­vai ne­su­ge­bė­jo de­ra­mai su­si­de­rė­ti su ran­go­vais, o da­bar lė­šų šiai gat­vei ti­ki­ma­si iš nau­jo eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lai­ko­tar­pio.

Nu­plau­kė 100 tūks­tan­čių eu­rų, gau­tų plau­kio­jan­čiai pra­mo­gų plat­for­mai Dai­li­dės eže­rė­ly­je įreng­ti. Lau­kia­ma in­ves­tuo­to­jų į šias pra­mo­gas, bet jų ga­li­ma ir ne­su­lauk­ti. O jiems at­si­ra­dus pra­mo­gos aly­tiš­kiams ga­li bū­ti ne­įper­ka­mos.

Per šiuos me­tus sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to be­veik ne­in­ves­ta­vo į mies­to gat­vių tvar­ky­mą, tik 217 tūks­tan­čių eu­rų pri­si­dė­jo kar­tu su gy­ven­to­jų ar ver­slo ski­ria­mo­mis lė­šo­mis įva­žoms į ben­dro nau­do­ji­mo ar pri­va­čias te­ri­to­ri­jas įreng­ti, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms su­tvar­ky­ti. Įgy­ven­din­ti ne vi­si ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti pro­jek­tai, fi­nan­suo­ja­mi ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis, o tvar­ky­ti­nų gat­vių są­ra­šas, pa­reng­tas at­li­kus trans­por­to sek­to­riaus stu­di­ją, be­veik ne­ju­da.

Ga­li bū­ti, kad šiuos me­tus sa­vi­val­dy­bė baigs su ne­ma­žu mi­nu­su vie­ti­nia­me biu­dže­te. Rei­kės dar pri­si­dė­ti prie bai­gia­mų eu­ro­pi­nių pro­jek­tų vyk­dy­mo, pa­vyz­džiui, Nau­jo­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mo.

Gal taip ir ne­tu­rė­čiau kal­bė­ti, nes pri­klau­sau ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, bet esu re­a­lis­tas. Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je per il­gai už­si­tę­sė pa­dė­ties ana­li­za­vi­mas. Rei­kia re­zul­ta­tų. Į šios ka­den­ci­jos mie­to ta­ry­bą iš­rink­ta ne­ma­žai ver­sli­nin­kų, ir mes vi­si jau no­ri­me kon­kre­čių jos veik­los re­zul­ta­tų.

Tu­ri­me ne vie­ną pa­vyz­dį Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, kai, tie­sio­giai iš­rin­kus me­rus ir veik­lą pra­dė­jus nau­joms sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms, dar­bas pra­si­dė­jo nuo sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų re­or­ga­ni­za­ci­jos, sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džių įstai­gų veik­los per­žiū­ros.

Pas mus iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kai ku­rie dar­buo­to­jai iš­ei­na ša­lių su­si­ta­ri­mu, ne­aiš­ku, kiek jų ir kas dar iš­eis. Dar­buo­to­jai ne­ži­nio­je, kaip jie ga­li ge­rai dirb­ti? Ne­ma­ža da­lis sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų taip pat ne­ži­nio­je. To­kia pa­dė­tis ne­ga­li il­gai tęs­tis, jau dau­giau kaip sep­ty­ni mė­ne­siai dir­ba šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba, o ne­aiš­ku­mų tarp sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų ir jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų tik dau­gė­ja. Ne­aiš­ku, ar ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra iš­liks to­kia pa­ti, ar bus kei­čia­ma.

Dėl val­dy­mo pa­tei­kia­mi pa­vyz­džiai iš Kau­no mies­to ar Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bių, bet gal žiū­rė­ki­me, kaip pas mus ką nors iš­skir­ti­nio su­kur­ti. At­vi­rai pa­sa­kius, ma­niau, kad dau­gu­mą ta­ry­bo­je iš­ko­vo­ję „Aly­taus pi­lie­čiai“ tu­ri min­čių dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų veik­los per­tvar­ky­mo, bet kol kas jų ne­ma­ty­ti.

 „Už Aly­tų“ at­sto­vai esa­me du ta­ry­bos na­riai, pa­si­ra­šę dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bet jei il­giau ne­ma­ty­si­me kon­kre­čių veik­los re­zul­ta­tų, abe­jo­ja­me, kiek dar jo­je bū­si­me.

Kiek ga­li­ma kal­bė­ti apie įsi­vaiz­duo­ja­mus in­ves­tuo­to­jus, jiems su­da­ro­mas ge­ras są­ly­gas in­ves­tuo­ti, jei vie­ti­niai ver­sli­nin­kai ne­ži­no, ko iš jų ti­ki­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, koks re­zul­ta­tas juos ten­kin­tų? Dėl da­bar­ti­nės mies­to val­džios vie­šai de­monst­ruo­ja­mo pa­lan­ku­mo ne­vie­ti­niams ver­sli­nin­kams šie ne­no­ri ri­zi­kuo­ti ir in­ves­tuo­ti į sa­vo ver­slą, ku­rio pa­slau­go­mis nau­do­ja­si tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je dar dis­ku­ta­vo­me apie kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, pa­vyz­džiui, svei­ka­tos prie­žiū­ros, re­or­ga­ni­za­vi­mą ma­ži­nant va­do­vau­jan­čio per­so­na­lo skai­čių, da­bar ne­kal­ba­ma apie jo­kią per­tvar­ką. Aš tik­rai ne­gal­vo­ju, kad rei­kia vi­sas svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas su­jung­ti į vie­ną da­ri­nį, bet esu įsi­ti­ki­nęs, jog ši sis­te­ma ne­nu­ken­tė­tų, jei prie po­li­kli­ni­kos bū­tų pri­jung­tas Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras.

Rei­kė­tų gal­vo­ti ir apie kai ku­rių kul­tū­ros įstai­gų su­jun­gi­mą, pa­vyz­džiui, Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro su te­at­ru.

Aly­tu­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja, rei­kia su­si­tai­ky­ti su tuo, kad bū­ti­nos kar­di­na­lios per­tvar­kos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se. Ant­raip sa­vi­val­dy­bei kuo to­liau, tuo sun­kiau bus iš­si­vers­ti.         

Aš rinkėjams nerealių pažadų nedalijau. Žadėjau sąžiningai atstovauti jų interesams, tą ir darau, dirbu ir noriu dirbti dėl Alytaus ir jo gyventojų. Negaliu susitaikyti su stovėjimu vietoje.

"Alytaus naujienos" informacija ir nuotrauka


>>į pradžią