Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!


ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" NARIUS KVIEČIAME DALYVAUTI "UŽ ALYTŲ" TARYBOS POSĖDYJE

2016-03-15

Parsisiųskite Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"
preliminarią 2016-03-21 dienos tarybos posėdžio darbotvarkę
2016-03-21_tarybos_posedzio_darbotvarke.docx (15.41KB)
Parsisiųskite Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"
preliminarią 2016-03-21 dienos tarybos posėdžio darbotvarkę
2016-03-21_tarybos_posedzio_darbotvarke.docx (15.41KB)


SU GIMTADIENIU, LIETUVA!

2016-02-16

Sveikiname visus tautiečius su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena!

1918 m. vasario 16 d.  Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Vasario 16-osios aktas skelbia, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.  Tai buvo pirmas  žingsnis nepriklausomybės link...


UŽGAVĖNĖS TARZANIJOJE

2016-02-07


IRINOS JUŠKAUSKIENĖS TAPYBOS PARODA "IŠ KARTOS Į KARTĄ"

2016-02-04 

Šiandien dalyvavome mūsų asociacijos narės ir nuostabios moters Irinos Juškauskienės tapybos parodos "Iš kartos į kartą''  atidaryme. Parodoje eksponuojami trijų kartų Irinos šeimos narių tapyti paveikslai: Irinos, jos dukros Anos Kavaliauskienės ir jos anūkių Paulinos, Beatričės, Patricijos ir anūko Paulo.

 - Nesu nei karjeros siekianti, nei politikė. Tiesiog noriu, kad miestas, kuriame gyvenu aš, mano vaikai, anūkai, būtų gražus. Gražus ir iš išorės, ir iš vidaus, kad būtų saugus ir įdomus, - kalbėjo Irina. Klausydamiesi Irinos, visų ją sveikinti susirinkusiųjų, o vėliau ir pagal jos eiles parašyto romanso, bei puikios saksofono muzikos, gėrėjomės jos ir jos šeimos narių tapytais paveikslais, mėgavomės sklindančia šiluma, džiaugėmės, kad savo gretose turime tokią nuostabią moterį!

Dar kartą sveikiname Iriną su jubiliejine 10-ąja paroda! Šį vakarą pabuvome pasakoje, kur viskas dieviškai gražu, nuoširdu ir malonu!


KODĖL ALYTIŠKIAI SPORTUOJA... VARĖNOJE?

2016-01-23

Dažnai girdžiu Alytaus miesto savivaldybės sporto funkcionierius giriantis, kad mūsų miestas sportiškiausias, čia sudarytos puikios sąlygos sportuoti. Ataskaitose gal ir taip, o kaip yra realybėje?

Praėjusį savaitgalį pats apvažiavau daugelį sporto bazių, norėdamas įsitikinti, kiek sporto salių atvertos miesto bendruomenei ir aplinkinių namų gyventojams. Kad ir kaip būtų gaila, visos mokyklų sporto salės buvo užrakintos, taigi neprieinamos žmonėms. Net neseniai, praeitą rudenį, pastatyta ir dalyvaujant gausiam būriui garbingų svečių iš Vilniaus atidaryta salė šalia centrinio stadiono stovi tuščia ir nenaudojama.

Gal alytiškiai neturi poreikio sportuoti? Tikrai ne – pažįstu ne vieną miestietį, kuris su kaimynais ar šeimomis norėtų savaitgaliais pažaisti krepšinį, tinklinį ar futbolą, bet nėra kur. Dar daugiau – sužinojau, kad Alytaus futbolo pirmenybių varžybos vyksta… Varėnoje, nes prie stadiono esančioje salėje trūksta apsauginių tinklų. Vadinasi, už 2 milijonus eurų pastatyti salę sugebama, o apsauginiams tinklams už kelis šimtus eurų neužtenka pinigų. O gal ne pinigų, bet noro dirbti žmonėms nėra?

Toks valdininkų neūkiškumas (juk visos salės šildomos ir prižiūrimos už miestiečių pinigus) piktina ne vieną alytiškį. Ar sporto salės statomos gražioms ataskaitoms ir pasipuikavimui prieš vietos arba užsienio svečius, ar miestiečių bendruomenės poreikiams?

Mere, jeigu savivaldybės sporto funkcionieriai nenori ar nesugeba dirbti miesto žmonėms, gal sporto bazių valdymą ir eksploatavimą reikėtų perduoti miesto bendruomenėms arba sporto organizacijoms? Tokia praktika taikoma daugelyje kitų Europos šalių, kuriose man teko būti ir dirbti. Esu įsitikinęs, kad eidami šiuo keliu ne tik efektyviau naudosime turtą, bet ir sutaupysime nemažai biudžeto lėšų.

 Tomas PAČĖSAS

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys

"Alytaus naujienos" informacija ir nuotrauka


SAUSIO 13-ĄJĄ PAGERBĖME ŽUVUSIUOSIUS

2016-01-13

Lietuvai 2016 metai ypatingi – minimos 25-osios tragiškų sausio 13-osios įvykių metinės. Sausio 13-ąją susirinkome pagerbti žuvusiuosius prie Sausio 13-osios kryžiaus, Alytaus miesto sode.


SVEIKINAME ADELĘ DIMŠIENĘ GRAŽAUS JUBILIEJAUS PROGA

2015-12-16

Šiandien asociacijos Visuomeninis judėjimas UŽ ALYTŲ pirmininko pavaduotoja ir tarybos narė Adelė Dimšienė švenčia gražų 70 metų jubiliejų. UŽ ALYTŲ pirmininkas ir tarybos nariai užsuko į Alytaus polikliniką pasveikinti Adelės šia nuostabia proga ir palinkėti, kad neblėstų begalinė Adelės energija ir entuziazmas.
Šiandien Jubiliejaus proga A. Dimšienei įteiktas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimas. „Jūsų profesinis kelias ir prasmingas, ir garbingas. Į priekį Jus vedė pasirinkti idealai, didelis atsidavimas garbingai gydytojo misijai. Esate gerbiama kolegų už principingumą ir darbštumą, už svarbias įžvalgas. Linkiu Jums tvirtos sveikatos, prasmingų kasdienybės valandų ir įsimintinų šventinių akimirkų“, – rašoma premjero sveikinime.
Šiandien
Adelę Dimšienę – gydytoją, buvusią ilgametę Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, VšĮ Alytaus poliklinikos vidaus medicininio audito grupės vadovę sveikino ir
Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius ir mero pavaduotoja Valė Gibienė.KREPŠINIO VARŽYBOS KARTU SU ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAIS IR SOS VAIKŲ KAIMAI ALYTAUS VAIKŲ DIENOS CENTRO LANKYTOJAIS

2015-12-14

Vakar dienos varžybas su mumis kartu stebėjo Alytaus vaikų globos namų auklėtiniai ir SOS Vaikų Kaimai Alytaus vaikų dienos centro lankytojai, kuriems po varžybų buvo suorganizuota fotosesija su dzūkų ir Lietuvos ryto krepšininkais. Dėkojame prisidėjusiems prie akcijos - krepšinio klubui Dzūkija. Nebūkite ir jūs abejingi šalia esantiems ir stokojantiems pagalbos, paramos, dėmesio ir paguodos!

KALĖDOS ARTĖJA! LINKIME VISIEMS GERUMO!


GRUODŽIO 13 DIENĄ SUSITIKSIME!

2015-12-10

KALĖDOS ARTĖJA! LINKIME VISIEMS GERUMO!


DĖKOJAME PRISIDĖJUSIEMS PRIE SOCIALINĖS AKCIJOS SUŠILDYK!

2015-12-07

Dėkojame visiems "UŽ ALYTŲ" nariams ir draugams, prisidėjusiems prie socialinės akcijos Sušildyk! Lapkričio 27 dieną į Alytaus nakvynės namus pristatėme "UŽ ALYTŲ" narių ir draugų padovanotus šalikus, kepures, pirštines: tiems, kam jų labai reikia!
Žiūrėkite Dzūkijos TV reportažą 2015.11.27 dienos žiniose.

Dzūkijos TV reportažas 2015 11 27 dienos žiniose


VALIUS MICEVIČIUS: "PER ILGAI UŽSITĘSĖ PADĖTIES ANALIZAVIMAS. REIKIA REZULTATŲ"

2015-11-26

Bai­gian­tis pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­lai, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te per įvai­rias sri­tis jau bu­vo­me su­tau­pę apie 600 tūks­tan­čių eu­rų. Tik­rai ne­ma­žai pa­vy­ko su­tau­py­ti ir per švie­ti­mo įstai­gų veik­lą.

Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te iš tie­sų apie mies­to biu­dže­to lė­šų tau­py­mo ga­li­my­bes daug dis­ku­tuo­da­vo­me su pa­čių įstai­gų va­do­vais, jie teik­da­vo ata­skai­tas apie su­tau­py­tus pi­ni­gus. Bū­da­vo, kad kai ku­rios įstai­gos su­ge­bė­da­vo su­tau­py­ti net iki 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus. Vien at­si­sa­kius mie­gan­čių sar­gų švie­ti­mo įstai­go­se su­tau­py­ta 1 mi­li­jo­nas tuo­me­čių li­tų.

Kar­tais bū­da­vo keis­ta iš kai ku­rių įstai­gų va­do­vų iš­girs­ti, kaip jie trak­tuo­ja įstai­gų už­dirb­tas pa­ja­mas už su­teik­tas pa­slau­gas, va­di­na­mą­sias spe­cia­li­ą­sias lė­šas. At­seit čia jų pi­ni­gai ir juos ga­li­ma leis­ti kur no­ri. Bet­gi įstai­gos yra sa­vi­val­dy­bės, tad ir spe­cia­lio­sios lė­šos taip pat pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei.

Da­bar, kai bai­gian­tis me­tams švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­goms trūks­ta lė­šų, aki­vaiz­du, jog jų va­do­vai ra­do ni­šą dirb­ti se­nu mo­de­liu. Kiek trūks­ta pi­ni­gų, jų ski­ria­ma ne šių įstai­gų veik­los ko­ky­bei pa­ge­rin­ti, o pra­val­gy­mui. Pa­si­gen­du siū­lo­mų ga­li­my­bių tau­py­ti. Ar rei­kia kai ku­rių mo­kyk­lų di­rek­to­riams tu­rė­ti net po ke­tu­ris pa­va­duo­to­jus, gal ver­ta cen­tra­li­zuo­ti švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­jas, kaip pa­nau­do­ti ne­nau­din­gus mo­kyk­lų plo­tus? To ne­svars­to­ma.

Aš ne­ma­tau mies­to tvar­ky­mo dar­bų tęs­ti­nu­mo. Gal ne­no­ri­ma pri­si­im­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos pra­dė­tų dar­bų.

Pa­vyz­džiui, pra­ras­tas dau­giau kaip 1 mi­li­jo­nas eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos, su­tau­py­tos Pra­mo­ni­nia­me par­ke įren­giant elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mą, nes ne­bu­vo to­kio po­rei­kio. Už tas lė­šas pla­nuo­ta nu­ties­ti per­spek­ty­vi­nę gat­vę Pra­mo­nės ra­jo­ne. Ta­čiau mies­to va­do­vai ne­su­ge­bė­jo de­ra­mai su­si­de­rė­ti su ran­go­vais, o da­bar lė­šų šiai gat­vei ti­ki­ma­si iš nau­jo eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lai­ko­tar­pio.

Nu­plau­kė 100 tūks­tan­čių eu­rų, gau­tų plau­kio­jan­čiai pra­mo­gų plat­for­mai Dai­li­dės eže­rė­ly­je įreng­ti. Lau­kia­ma in­ves­tuo­to­jų į šias pra­mo­gas, bet jų ga­li­ma ir ne­su­lauk­ti. O jiems at­si­ra­dus pra­mo­gos aly­tiš­kiams ga­li bū­ti ne­įper­ka­mos.

Per šiuos me­tus sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to be­veik ne­in­ves­ta­vo į mies­to gat­vių tvar­ky­mą, tik 217 tūks­tan­čių eu­rų pri­si­dė­jo kar­tu su gy­ven­to­jų ar ver­slo ski­ria­mo­mis lė­šo­mis įva­žoms į ben­dro nau­do­ji­mo ar pri­va­čias te­ri­to­ri­jas įreng­ti, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms su­tvar­ky­ti. Įgy­ven­din­ti ne vi­si ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti pro­jek­tai, fi­nan­suo­ja­mi ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis, o tvar­ky­ti­nų gat­vių są­ra­šas, pa­reng­tas at­li­kus trans­por­to sek­to­riaus stu­di­ją, be­veik ne­ju­da.

Ga­li bū­ti, kad šiuos me­tus sa­vi­val­dy­bė baigs su ne­ma­žu mi­nu­su vie­ti­nia­me biu­dže­te. Rei­kės dar pri­si­dė­ti prie bai­gia­mų eu­ro­pi­nių pro­jek­tų vyk­dy­mo, pa­vyz­džiui, Nau­jo­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mo.

Gal taip ir ne­tu­rė­čiau kal­bė­ti, nes pri­klau­sau ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, bet esu re­a­lis­tas. Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je per il­gai už­si­tę­sė pa­dė­ties ana­li­za­vi­mas. Rei­kia re­zul­ta­tų. Į šios ka­den­ci­jos mie­to ta­ry­bą iš­rink­ta ne­ma­žai ver­sli­nin­kų, ir mes vi­si jau no­ri­me kon­kre­čių jos veik­los re­zul­ta­tų.

Tu­ri­me ne vie­ną pa­vyz­dį Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, kai, tie­sio­giai iš­rin­kus me­rus ir veik­lą pra­dė­jus nau­joms sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms, dar­bas pra­si­dė­jo nuo sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų re­or­ga­ni­za­ci­jos, sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džių įstai­gų veik­los per­žiū­ros.

Pas mus iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kai ku­rie dar­buo­to­jai iš­ei­na ša­lių su­si­ta­ri­mu, ne­aiš­ku, kiek jų ir kas dar iš­eis. Dar­buo­to­jai ne­ži­nio­je, kaip jie ga­li ge­rai dirb­ti? Ne­ma­ža da­lis sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų taip pat ne­ži­nio­je. To­kia pa­dė­tis ne­ga­li il­gai tęs­tis, jau dau­giau kaip sep­ty­ni mė­ne­siai dir­ba šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba, o ne­aiš­ku­mų tarp sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų ir jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų tik dau­gė­ja. Ne­aiš­ku, ar ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra iš­liks to­kia pa­ti, ar bus kei­čia­ma.

Dėl val­dy­mo pa­tei­kia­mi pa­vyz­džiai iš Kau­no mies­to ar Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bių, bet gal žiū­rė­ki­me, kaip pas mus ką nors iš­skir­ti­nio su­kur­ti. At­vi­rai pa­sa­kius, ma­niau, kad dau­gu­mą ta­ry­bo­je iš­ko­vo­ję „Aly­taus pi­lie­čiai“ tu­ri min­čių dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų veik­los per­tvar­ky­mo, bet kol kas jų ne­ma­ty­ti.

 „Už Aly­tų“ at­sto­vai esa­me du ta­ry­bos na­riai, pa­si­ra­šę dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bet jei il­giau ne­ma­ty­si­me kon­kre­čių veik­los re­zul­ta­tų, abe­jo­ja­me, kiek dar jo­je bū­si­me.

Kiek ga­li­ma kal­bė­ti apie įsi­vaiz­duo­ja­mus in­ves­tuo­to­jus, jiems su­da­ro­mas ge­ras są­ly­gas in­ves­tuo­ti, jei vie­ti­niai ver­sli­nin­kai ne­ži­no, ko iš jų ti­ki­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, koks re­zul­ta­tas juos ten­kin­tų? Dėl da­bar­ti­nės mies­to val­džios vie­šai de­monst­ruo­ja­mo pa­lan­ku­mo ne­vie­ti­niams ver­sli­nin­kams šie ne­no­ri ri­zi­kuo­ti ir in­ves­tuo­ti į sa­vo ver­slą, ku­rio pa­slau­go­mis nau­do­ja­si tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je dar dis­ku­ta­vo­me apie kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, pa­vyz­džiui, svei­ka­tos prie­žiū­ros, re­or­ga­ni­za­vi­mą ma­ži­nant va­do­vau­jan­čio per­so­na­lo skai­čių, da­bar ne­kal­ba­ma apie jo­kią per­tvar­ką. Aš tik­rai ne­gal­vo­ju, kad rei­kia vi­sas svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas su­jung­ti į vie­ną da­ri­nį, bet esu įsi­ti­ki­nęs, jog ši sis­te­ma ne­nu­ken­tė­tų, jei prie po­li­kli­ni­kos bū­tų pri­jung­tas Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras.

Rei­kė­tų gal­vo­ti ir apie kai ku­rių kul­tū­ros įstai­gų su­jun­gi­mą, pa­vyz­džiui, Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro su te­at­ru.

Aly­tu­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja, rei­kia su­si­tai­ky­ti su tuo, kad bū­ti­nos kar­di­na­lios per­tvar­kos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se. Ant­raip sa­vi­val­dy­bei kuo to­liau, tuo sun­kiau bus iš­si­vers­ti.

Aš rinkėjams nerealių pažadų nedalijau. Žadėjau sąžiningai atstovauti jų interesams, tą ir darau, dirbu ir noriu dirbti dėl Alytaus ir jo gyventojų. Negaliu susitaikyti su stovėjimu vietoje.

"Alytaus naujienos" informacija ir nuotrauka


PADOVANOKITE ŠILUMĄ TIEMS, KAM JOS LABAI REIKIA!

2015-11-11

Alytaus nakvynės namai kviečia prisijungti prie akcijos „Sušildyk“. Šaltuoju metų laiku užsikrėskite gerumo virusu ir padovanokite vargstantiems šaliką, kepurę ar pirštines. Akcija vyksta iki gruodžio 1 dienos.
Visi galintys prisidėti prie akcijos, savo dovanas perduokite asociacijos "UŽ ALYTŲ" pirmininkui (Janis Laurinaitis: 8 688 99707). Surinktas šilumos dovanas iki gruodžio 1 dienos perduosime Alytaus nakvynės namams.
Alytiškiai, nebūkite abejingi, padovanokite šilumą tiems, kam jos labai reikia!


PROBLEMOS DĖL 2014 - 2020 M. ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

2015-08-27

2014 – 2020 m. Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslas - nustatyti Alytaus regiono integruotą darnaus vystymosi strategiją ir veiksmų planą, siekiant užtikrinti Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų efektyvumą. Labai svarbu šią programą patvirtinti laiku. Žiūrėkite reportažą.


Dzūkijos TV reportažas 2015 08 27 dienos žiniose


ALYTAUS MIESTO TARYBOS NARIŲ IŠMOKOS IR DARBO UŽMOKESTIS

2015-08-19

Daugiau nei keturis mėnesius dirbančios Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių išmokos ir darbo užmokestis skelbiami viešai. Paviešinus išmokas ir darbo užmokestį už gegužės mėnesį – kilo įvairių diskusijų. Vieniems išmokėtos kelios dešimtys, kitiems – per tūkstantį eurų.

Alytaus miesto savivaldybės tinklaraštyje alytus.lt pateiktos tarybos narių veiklos išlaidų ir darbo užmokesčio suvestinės už balandžio, gegužės, birželio ir liepos mėnesius. Jose atsispindi, kiek tarybos nariai deklaravo asmeninio laiko bei pateikė čekių, susijusių su jų darbo išlaidomis.

Du tarybos nariai raštu atsisakė išmokų ir darbo užmokesčio. Tai visuomeninio rinkimų komiteto „UŽ ALYTŲ“ atstovas taryboje Tomas Pačėsas ir „Alytaus piliečių“ atstovas taryboje Sigitas Leonavičius.

Dzūkijainfo.lt informacija


UŽ ALYTŲ SĄSKRYDIS 2015

2015-07-04


IŠRINKTAS ASOCIACIJOS PIRMININKAS IR JO PAVADUOTOJAI

2015-06-13

Birželio 12 dieną įvykusiame asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" visuotiniame narių susirinkime buvo išrinktas naujas asociacijos pirmininkas ir jo pavaduotojai. Asociacijos pirmininku tapo Janis Laurinaitis, o pirmininko pavaduotojais - Valius Micevičius ir Adelė Dimšienė. Asociacijos tarybos sudėtis išliko tokia pati.

Sveikiname naujuosius pirmininką ir pirmininko pavaduotojus, linkime ir toliau dirbti UŽ ALYTŲ!

Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" pirmininkas

Janis Laurinaitis

Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" pirmininko pavaduotoja

Adelė Dimšienė

Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" pirmininko pavaduotojas

Valius Micevičius


Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" taryba

Valius Micevičius

Tomas Pačėsas

Janis Laurinaitis

Adelė Dimšienė

Tautvydas Žemaitis

Giedrius Čereškevičius

Rimgaudas Zaniauskas

Povilas Tamulynas

Romas Bukevičius

Robertas Kunigiškis

Rosvydas Baublys


SUSITIKIMAS SU VYGAUDU UŠACKU

2015-06-13

Vakar Alytuje svečiavosi Europos Sąjungos atstovybės Rusijos Federacijoje vadovas Vygaudas Ušackas. Iš Lenkijos į Alytų ambasadorių atlydėjo Tomas Pačėsas. Vygaudas Ušackas susitiko su Alytaus miesto ir rajono vadovais, tarybos nariais.

Susitikime su Alytaus miesto gyventojais ir verslininkais ambasadorius kalbėjo apie Rusiją, karą Ukrainoje ir Lietuvą, kaip verslo nutekėjimą ir Rusijos nukreipti į Lietuvą ir Alytų. Europos Sąjungos atstovas Rusijoje pabrėžė, kad mūsų ir Rusijos požiūriai į šiuo metu vykstančius procesus Ukrainoje labai skiriasi, kad Ukrainos konfliktas greičiausiai užsitęs ir įtampa tarp Vakarų Europos šalių ir Rusijos turbūt bus ilgalaikė, bet Rusija yra ir išliks mūsų kaimynė.

Dėl politinio nestabilumo Rusijoje stebimas kapitalo tekėjimas į kitas Europos šalis, todėl reikia Lietuvoje ir Alytuje kurti palankias sąlygas, leisiančias Rusijos kapitalui nutekėti į Lietuvą ir Alytų. Ambasadorius pasiruošęs tarpininkauti kuriant Alytaus vadovų, verslininkų ir Rusijos verslininkų santykius. Jeigu Rusijos investuotojai laikysis Lietuvos įstatymų, nesikiš į Lietuvos politiką ir nevykdys korupcinių veiksmų, Rusijos verslo investicijos Lietuvoje atneš naudą ne tik Rusijos verslininkams, bet ir Lietuvos bei Alytaus gyventojams.

Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ryšių skyriaus nuotraukos


IŠRINKTA PANEMUNĖS SENIŪNAITĖ

2015-06-09

Birželio 9 dieną Irina Juškauskienė išrinkta Panemunės seniūnaite.

Ji atstovaus Sanatorijos, Žirgų, Obelų, Giraitės, Pievagalių, Saulėnų, Kalnėnų, Pašilio, Vardos, Voveraičių, Rumbonių, Dovainiškių, Pušėnų, Ūtos, Kauno g. 98–100, A. Jonyno g. 10–12G, Putinų g. 18–82 porinė pusė, Putinų g. 5–33 neporinė pusė, Kalnėnų, Pramonės g. 2–18F porinė pusė, Pievų, Fortų, Sidabrio, Artojų, Lankų, Bakšių, Žaunieriškių g.
Irina Juškauskienė savo konkurentę Adrijaną Grigūnienę aplenkė penkeriais Panemunės seniūnaitijos gyventojų balsais.
Linkime Panemunės seniūnaitei sėkmės!

 

IŠRINKTI ULONŲ IR JOTVINGIŲ SENIŪNAIČIAI

2015-05-22

Gegužės 21 dieną Janis Laurinaitis išrinktas Ulonų seniūnaičiu. Jis atstovaus Santaikos g. neporinei pusei, Eiguvos, Girininkų, Vidzgirio, Draustinio, Lazdynų, Dainavos, Sūduvos, Skalvos, Birštono, Miško, Ulonų, A. Sakalausko, Seinų, Alovės, Gamyklos, Perlojos, Lazdijų, Varėnos, Liškiavos, Daugų, Pulko g. 110A–122, Pulko g. 57–75.

Ulonų seniūnaitijoje buvo 2 kandidatai į seniūnaičius: Šarūnas Klėgeris ir Janis Laurinaitis. Janis Laurinaitis gavo 80 balsų, Šarūnas Klėgeris - 28. Janis Laurinaitis - daugiausiai balsų surinkęs seniūnaitis šiuose seniūnaičių rinkimuose! Linkime Ulonų seniūnaičiui sėkmės!

Gegužės 21 dieną Rosvydas Baublys išrinktas Jotvingių seniūnaičiu. Jis atstovaus Kauno g. 9–67A, Skardžio, Aukštoji, Varnėnų, Vakaro, Tvirtovės g. porinė pusė, Aviečių, Užuolankos g., Vandens takas, Žalioji, Smėlio, Vilniaus g. neporinė pusė, Ligoninės, S. Taškūno, Seirijų, Simno, Jotvingių, Pulko g. 2–100, Suvalkų, Senoji, Rato, Žalgirio, Rūtų, Geležinkelio, Apynių, Alyvų, Bijūnų, Tulpių, Rugių, Kepyklos g. 2–10.

Į Jotvingių seniūnaičius pretendavo Jonas Mažeika, Vilmantas Dunderis ir Rosvydas Baublys. Rosvydas Baublys surinko 28 balsus, Jonas Mažeika - 19, o Vilmantas Dunderis - 8.

Linkime Jotvingių seniūnaičiui sėkmės!


IŠRINKTI JURGIŠKIŲ IR VIDZGIRIO SENIŪNAIČIAI

2015-05-21

Gegužės 20 dieną Meilutė Miliauskienė išrinkta Jurgiškių seniūnaite. Ji atstovaus Jurgiškių, Santaikos g. 36A–46, Kernavės, Statybininkų g. 67–109, Statybininkų g. 56–68A, Likiškėlių g. porinė pusė, Kurpių g. neporinė pusė, Radžiūnų g. gyventojus.

Jurgiškių seniūnaitijoje Meilutė buvo vienintelė kandidatė. Ji surinko 21 rinkėjo balsą. Kad rinkimai įvyktų, kandidatas turi surinkti 20 balsų.

Linkime Jurgiškių seniūnaitei sėkmės!

Gegužės 20 dieną Ramūnas Masiulionis išrinktas Vidzgirio seniūnaičiu. Jis atstovaus Kaštonų, Topolių, Sudvajų, Likiškėlių g. nuo 21 – neporinė pusė, Statybininkų g. 1–61, Naujoji g. 1–5D, Kepyklos g. neporinės pusės, Santaikos g. 12–34G gyventojus.

Į Vidzgirio seniūnaičius pretendavo 4 kandidatai: Oksana Šklėriūtė, Donatas Česnulevičius, Donatas Janušonis ir Ramūnas Masiulionis.

Ramūnas Masiulionis surinko 49 rinkėjų balsus, Oksana Šklėriūtė surinko 13 balsų, Donatas Česnulevičius – 4, Donatas Janušonis – 12 balsų.

Linkime Vidzgirio seniūnaičiui sėkmės!


SKAITYKITE DAUGIAU NAUJIENŲ